Algemene Voorwaarden Dierenvreugde

‘Dierenvreugde’ is gevestigd te Kaatsheuvel (postadres: Mozartstraat 1, 5171 BX Kaatsheuvel) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17285822.

Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen ‘Dierenvreugde’ en de klant/cursist gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van ‘Dierenvreugde’, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

 

1. Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Dierenvreugde: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
  • Klant/cursist: Diereneigenaar die ‘Dierenvreugde’ wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond/kat/paard en/of de eigenaar die gedragsbegeleiding wenst in te schakelen betreffende (preventief) (ongewenst) gedrag van zijn/haar hond(en), kat(ten), paard(en).
  • Dienst: Door ‘Dierenvreugde’ aangeboden cursus, (gedragsbegeleiding) consult, privéles of activiteit.
  • Overeenkomst: De overeenkomst waarbij ‘Dierenvreugde’ zich jegens haar klant/cursist verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de klant/cursist tot betaling van deze dienst.

 

2. Aansprakelijkheid
2.1 De klant/cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar dier kan veroorzaken, deelname aan de dienst is geheel voor eigen risico.

2.2 De klant/cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de klant/cursist, door de klant/cursist meegebrachte bezoekers of door de klant/cursist meegebrachte dier(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van ‘Dierenvreugde’, haar medewerkers en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

2.3 ‘Dierenvreugde’ is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond/kat of paard of derden opgedaan voor, tijdens of na de dienst georganiseerd door ‘Dierenvreugde’.

2.4 ‘Dierenvreugde’ adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 dier onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 dier dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

2.5 De klant/cursist, inclusief dier(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) ‘Dierenvreugde’ van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant/cursist.

2.6 Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de dienst.

 

3. Deelname dienst/activiteit
3.1 Bij deelname aan een cursus of activiteit van ‘Dierenvreugde’ of op locatie dient het dier de inentingen te hebben gehad die voor de leeftijd gelden. Wij vertrouwen erop dat u de inentingen tijdig herhaalt. Wij kunnen u vragen om het inentingsboekje mee te nemen tijdens de les/het consult. Blijkt uw dier onvoldoende ingeënt te zijn dan kan u de les of activiteit geweigerd worden.

3.2. De klant/cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van ‘Dierenvreugde’. Dit kan zowel schriftelijk als per internet geschieden.

3.3. De klant/cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de klant/cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.

3.4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de klant/cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk als per internet geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.

3.5. Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen te allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Uitzonderingen worden alleen gemaakt in overleg met ‘Dierenvreugde’.

3.6. Indien de klant te laat verschijnt op een afspraak, wordt deze tijd ingehouden op de begeleiding/ consult.

 

4. Betaling
4.1. De klant/cursist voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen dienst door middel van een van de onderstaande mogelijkheden:

4.2. Overmaken van het verschuldigde bedrag.

4.3. Contante betaling van de betreffende dienst. Bij cursus of gedragstherapie wordt het volledig verschuldigde bedrag voldaan tijdens het eerste consult of de les van de gedragsbegeleiding. Privéles of andere activiteiten worden contant betaald per keer op de dag van de dienst.

4.4 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is ‘Dierenvreugde’ genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de klant/cursist. Dit houdt in; weigering van het volgen van de dienst of het niet versturen van de uitgewerkte gedragsbegeleiding. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt ‘Dierenvreugde’ verdere gerechtelijke stappen.

4.5 Alle kosten welke door ‘Dierenvreugde’ moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de klant/cursist.

 

5. Afmelden consult/ cursus
5.1. Mocht de klant/cursist een consult of les niet kunnen komen of de aanmelding voor een cursus willen annuleren, dan kan dit zonder betalingsverplichting tot maximaal 24 uur vóór de geplande activiteit. Annuleren kan alleen schriftelijk of telefonisch.

5.2. Indien een dier, waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, ziek wordt of om andere redenen de begeleiding/lessen niet zal kunnen voortzetten, dan wordt er door de klant/cursist contact opgenomen met ‘Dierenvreugde’. ‘Dierenvreugde’ zal beslissen of deelname mogelijk c.q. verantwoord is. Restitutie van gemiste lessen vindt niet plaats bij afmelding door de klant/cursist. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van klant/cursist dan wel bij of ziekte van het dier bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak.

5.3. Mocht de klant/cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van betaling, noch ontslaat het de klant van zijn betalingsverplichting ten aanzien van nog verschuldigde bedragen.

5.5 Bij hoge uitzondering en alleen in overleg met de directie van ‘Dierenvreugde’ kan van artikel 5.3 en 5.4 worden afgeweken.

5.6 Indien de gedragsbegeleider niet in staat is om les te geven wordt de les of het consult verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging door een andere instructeur/gedragsbegeleider mogelijk is.

5.7 Bij onvoorziene omstandigheden kan ‘Dierenvreugde’ maximaal één les per cursus annuleren zonder tegenprestatie.

5.8 Voor sommige diensten of activiteiten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft ‘Dierenvreugde’ het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien er reeds betaald is, is ‘Dierenvreugde’ verplicht dit bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen.

5.9 Indien een dier zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft ‘Dierenvreugde’ het recht toegang tot de les/ het consult voor klant/cursist en dier te ontzeggen, de betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.

 

6. Gedragsbegeleiding
6.1. Een klant/cursist kan ten aanzien van het gedrag van een dier advies vragen aan de gedragsbegeleiding door middel van een consult, privéles, het inzetten van Bach Bloesems of een begeleidingstraject.

6.2. Het verkregen advies is gebaseerd op de gevolgde opleiding, bijscholing en uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragsbegeleider.

6.3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragsbegeleider. De eigenaar van het dier blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar dier, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De consults/lessen geschieden op eigen risico van de klant/cursist.

6.4. De gedragsbegeleider kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van het dier. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden, het resultaat is mede afhankelijk van de inzet van de eigenaar.

6.5. De gedragsbegeleider behoudt zich het recht voor een klant/cursist te weigeren wanneer een klant/cursist weigert mee te werken aan een opgestelde therapie, zonder recht op reclamatie door de eigenaar.

 

7. Geheimhouding
7.1. De gedragsbegeleider zal alle verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2. De gedragsbegeleider zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan het consult/ de begeleiding zonder schriftelijke toestemming van de klant.

 

8. Overige
8.1. Indien de bovenstaande algemene voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens ‘Dierenvreugde’ gegeven, te worden opgevolgd.

8.2. Tijdens het consult of de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt worden voor de website (www.dierenvreugde.com). De klant/cursist gaat hiermee akkoord, tenzij de klant/cursist voorafgaand aan de dienst per e-mail of schriftelijk aangeeft bezwaar te maken.

8.3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van ‘Dierenvreugde’ op internet of andere publicaties binden ‘Dierenvreugde’ niet.

8.4. Op overeenkomsten gesloten met ‘Dierenvreugde’ is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

8.5. ‘Dierenvreugde’ behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de klant/cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

8.6. ‘Dierenvreugde’ behoudt zich het recht de klant/cursist te weigeren als hij niet naar de aanwijzingen van de instructeur/gedragsbegeleider luistert, zichzelf, zijn dier, of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het geld is in dit geval niet mogelijk.

 

Algemene voorwaarden ‘Dierenvreugde’ versie april 2013